Adatkezelési tájékoztató

 

1. Általános rendelkezések

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletében (Általános Adatvédelmi Rendelet, továbbiakban: „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (továbbiakban: „Infotv.”) foglaltaknak megfelelően tartalmazza a RowanHill Digital Kft. weboldalának (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetése és azon keresztül nyújtott szolgáltatásai során történő személyes adatok kezelése körülményeit.

A Tájékoztatót a RowanHill Digital Kft. annak érdekében teszi közzé, hogy a Weboldalon folytatott személyes adatkezelések Érintettjeit (a továbbiakban: Érintettek), így mind a Weboldalon böngésző látogatókat, mind a Weboldalon és az ahhoz kapcsolódó Facebook és LinkedIn alkalmazásokban a RowanHill Digital Kft. által elérhetővé tett Szolgáltatások igénybe vevőit (Érintettek) a GDPR 13. cikkében meghatározott információkról a személyes adatok megszerzésének időpontjában tájékoztassa, így többek között a RowanHill Digital Kft. által történő adatkezelés módjáról, céljáról, jogalapjáról, tartalmáról, a kezelt adatok köréről, az esetleges adattovábbításokról, az adatkezelésre vagy adatfeldolgozásra jogosult személyéről, továbbá a személyes adat Érintettjének az adatkezelésre vonatkozó jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről.

Jelen adatkezelési tájékoztató a fentiekben hivatkozott jogszabályok rendelkezéseivel összhangban készült azzal, hogy a RowanHill Digital Kft. Adatkezelőként fenntartja magának a jogot arra, hogy a jogszabályi környezet megváltozása esetén, az Érintettek haladéktalan tájékoztatásával egyidejűleg egyoldalúan módosíthassa azt.

1.1. Az adatkezelő és elérhetőségei

Az adatkezelő neve: RowanHill Digital Kft. (a továbbiakban: „Adatkezelő”)

Székhelye: 1095 Budapest, Ipar utca 5.

Postacíme: 1095 Budapest, Ipar utca 5.

E-mail címe: rhd@rowanhilldigital.com, adatvédelemmel kapcsolatos ügyekben: adatvedelem@rowanhilldigital.com

Honlap: http://www.rowanhilldigital.com/

1.2. Fogalom meghatározások

személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

 „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az Érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

az Érintett hozzájárulása”: az Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

2. Adatkezelés

2.1. Adatkérés és Cookie-k

A cookie-k, azaz a sütik a böngészésre használt eszköz paramétereiről, annak böngészőjéről, valamint az Érintett esetleges beállításairól, korábbi látogatásairól tárolhatnak információkat, hogy a RowanHill Digital Kft. ezáltal is jobb felhasználói élményt tudjon nyújtani.

Ezen túl a weboldal cookie-kat helyezhet el az Érintett böngészésre használt eszközén, amennyiben ezt Ő kifejezetten jóváhagyja a weboldalra való első belépés alkalmával. Fontos, hogy ezek a cookie-k nem az Adatkezelőnél, hanem az Érintett böngészésre használt saját eszközén kerülnek elhelyezésre, így az Érintett az, aki teljes mértékben rendelkezik felettük.

A Weboldal használatához az Érintettnek általában semmilyen adatot nem szükséges megadnia. Bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez azonban szükséges lehet, hogy az Érintett személyes adatait az Adatkezelő rendelkezésére bocsássa.

A szolgáltatástól függően az alábbi személyes adatokra lehet az Adatkezelőnek szüksége:

 • név és elérhetőség, beleértve az e-mail címet, lakcímet, valamint a vállalatra vonatkozó adatokat;
 • személyes és szakmai érdeklődésre vonatkozó információk;
 • demográfiai adatok;

A RowanHill Digital Kft. termékeivel kapcsolatos tapasztalatok és az elérhetőségekre vonatkozó preferenciák, hogy a RowanHill Digital Kft. további információkat tudjon nyújtani termékeiről és szolgáltatásairól.

2.2. A kezelt adatok köre

A Weboldal megtekintése során, az Érintett gépén elhelyezett cookie-k használata segítségével automatikusan rögzítésre kerülhet

 • az Érintett látogatásának kezdő és befejező időpontja,
 • IP-címe,
 • illetve bizonyos esetekben – az Érintett számítógépének beállításától függően – a
  • böngésző,
  • az operációs rendszer típusa, nyelve,
  • az Érintett eszközének paraméterei,
  • az Érintett által a Weboldalon megadott beállítások,
  • a meglátogatott aloldalak és az azokon eltöltött idő.

Az Adatkezelő ezen adatokat nem kapcsolja össze és nem is tudja összekapcsolni személyes adatokkal, ezek megosztásáról az Érintett dönt az Adatkezelőnek adott kifejezett felhatalmazás, valamint a böngészőjében megadott cookie-beállításaival.

A Weboldal használatához megadott egyéb adatok kezelése is az Érintett önkéntes hozzájárulásával történik.

Hírlevélre/történő feliratkozás esetén kezelt adatok:

 • e-mail cím,
 • név (opcionális)

Az Adatkezelő a megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel, ugyanakkor az Adatkezelő minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse.

2.3. Az adatkezelés céljai

Az adatkezelés elsősorban az Érintettek és az Adatkezelő közötti folyamatos kapcsolatot, hírlevél-küldésre történő feliratkozást, a felhasználói élmény javítását, valamint a közvéleménykutatást szolgálja. A cookie-k használata révén a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál a látogatás időtartamáról, a meglátogatott oldalakról annak érdekében, hogy a Weboldal szolgáltatásait az Adatkezelő tovább tudja fejleszteni, optimalizálni, még inkább az Érintett igényeire szabni. Az Üzemeltető a cookie-kat arra is felhasználja, hogy a következő látogatás során az Érintett korábbi tevékenységével összhangban lévő tartalmat nyújtsa az Érintett számára, automatikusan be tudja tölteni annak saját beállításait, így kényelmesebbé téve a weboldal használatát.

Az Érintett által megadott egyéb adatokat az Adatkezelő kizárólag abból a célból használja és kezeli, hogy magasabb szintű szolgáltatást tudjon az Érintett részére nyújtani, különösen az alábbi területeken:

 • a Weboldalon feltett kérdéseire történő válaszadáshoz;
 • hírleveleink eljuttatásához;
 • belső nyilvántartásához;
 • a Weboldal tartalmának fejlesztéséhez;
 • a Weboldal frissítéséről történő tájékoztatáshoz;
 • a Weboldal tartalmának testre szabásához.

Az Adatkezelő az Érintettekre vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag a szolgáltatásai fejlesztéséhez és saját statisztika készítéséhez használja fel. Az ezekről készült kimutatások publikálása csak olyan formában történik, amely nem alkalmas az egyes Érintettek egyedi beazonosítására.

Az Érintettek személyes adatait az Érintettek hozzájárulása nélkül az Adatkezelő nem továbbítja, nem teszi közzé, nem adja el, illetve nem adja bérbe és harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, ha csak ezen Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt célok miatt szükséges, vagy azt jogszabály írja elő.

Amennyiben az Érintett azért adta meg személyes adatait, hogy e-mailben kapjon tájékoztatást az Adatkezelő szolgáltatásairól, továbbra is e-mailben fogja ezt elküldeni a részére, hacsak kifejezetten ennek az ellenkezőjét nem kéri. Egyéb esetben, amikor személyes adatait adja meg az Adatkezelő részére, lehetősége van kiválasztani, hogy szeretné-e az ilyen jellegű tájékoztatókat e-mailben is megkapni.

2.4. Az adatkezelés jogalapjai

Amennyiben a személyes adatok kezelése olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, melyben az Érintett szerződő fél, mint például az ügyfeleink számára történő szolgáltatásnyújtás esetén megvalósuló adatkezelési tevékenységek, az adatkezelés a szerződés teljesítése érdekében történik. Ebben az esetben az adatok kezelésének ideje a szerződés megszűnését követő 5 év.

Amennyiben az Érintett hozzájárulása szükséges az adatok kezeléséhez (ide értve a hírlevélre történő feliratkozást), a RowanHill Digital Kft. kérni fogja az Érintett kifejezett hozzájárulását. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés egészen az Érintett visszavonásáig történhet. Hozzájárulás visszavonására a fintech@rowanhilldigital.com címre küldött elektronikus üzenetben van lehetőség. E-mailben küldött hozzájárulás visszavonásával kapcsolatban küldött megkeresést az Adatkezelő csak akkor tekinti hitelesnek, ha azt a Felhasználó a megadott e-mail címéről küldi.

2.5. Adatfeldolgozók:

Az Adatkezelő tevékenysége ellátásához a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban az alábbiakban nevesített Adatfeldolgozókat veszi igénybe. Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatkezelő ellenőrzi az Adatfeldolgozók munkáját. Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybevételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak. Jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával a Felhasználó kifejezetten elfogadja és hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő továbbítsa Személyes adatait az Adatfeldolgozók részére.

Név   Székhely   Adatfeldolgozói feladat
Maráth Noémi egyéni vállalkozó   1114 Budapest, Bukarest u. 3.; Nyilvántartási száma: 53558844 Adószáma: 69700693-1-43 Statisztikai számjel: 69700693-7022-231-01   Toborzási folyamatok koordinációja. Állásra jelentkezőkkel történő kapcsolattartás telefonon és / vagy e-mailben. Interjúk szervezése, lebonyolítása, kiválasztás.
Mailchimp   Mailing Address The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA   Hírlevélre történő feliratkozás
Stall Patrik egyéni vállalkozó   8474 Csabrendek, Árpád utca 28.; Nyilvántartási száma: 54262681 Adószáma: 55562513-1-39 Statisztikai számjel: 55562513731123119   Hírlevélküldő rendszer kezelése
Riba Zsolt egyéni vállalkozó   9431 Fertőd Váci Mihály 40; Adószáma: 69344578-1-28   Szerver üzemeltető  
 

3. Az Ügyfelek és Egyéb érintettek jogai

3.1. Az Érintett hozzáférési joga

Az Érintett kérelmére a RowanHill Digital Kft., mint Adatkezelő tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy az Érintettnek a személyes adatait kezeli-e és amennyiben igen, úgy a kezelt személyes adatok másolatát és az alábbi információkat bocsátja az Érintett rendelkezésére:

 1. az Adatkezelőnek és az Adatkezelő képviselőjének megnevezése és elérhetőségei
 2. az adatkezelés célja, valamint a jogalapja;
 3. a kezelt személyes adatok kategóriái;
 4. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel az Adatkezelő az Érintett személyes adatait közölte vagy közölni fogja és annak ténye, hogy a címzett harmadik országba vagy nemzetközi szervezet számára kívánja-e továbbítani a személyes adatokat;
 5. a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 6. az Érintett azon jogára vonatkozó információ, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 7. az Adatvédelmi Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 8. a nem az Érintett által szolgáltatott adatok tekintetében, a személyes adatok forrására vonatkozó információ és adott esetben az, hogy az adatok nyilvános forrásból származnak-e;

Abban az esetben, amennyiben az Érintett a fenti tájékoztatást több példányban kéri, a RowanHill Digital Kft., mint Adatkezelő jogosult a többlet példányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat felszámítani.

Amennyiben az Érintett jelen pont szerinti hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait, vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult az Érintett kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni.

Az Adatkezelő az Érintettől a kérelem teljesítését megelőzően, annak tartalmának pontosítását, a kérelmezett információk, illetve adatkezelési tevékenységek pontos megjelölését kérheti.

3.2. A helyesbítéshez való jog

Az Adatkezelő az Érintett kérelmére indokolatlan késedelem nélkül kijavítja vagy kiegészíti az Érintettre vonatkozó pontatlan, vagy hiányos adatokat.

Az Adatkezelő az Érintett helyesbítéshez való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést.

3.3. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az Érintett az alábbi esetekben jogosult a rá vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törlését kezdeményezni:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 2. az Érintett visszavonja hozzájárulását, feltéve, hogy az Adatkezelő által megvalósítandó adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 4. az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen;
 5. az Érintett személyes adatait az Adatkezelő jogellenesen kezelte;
 6. a magyar vagy Európai Uniós jogszabály által az Adatkezelőre előírt kötelezettség teljesítése érdekében a személyes adatokat az Adatkezelőnek törölnie kell; vagy az Adatkezelő az Érintett törléshez való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést.

Az Adatkezelő nem köteles a személyes adatok törlésére abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges:

 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlásához;
 2. a magyar vagy Európai Uniós jogszabály által az Adatkezelőre telepített személyes adatok kezelésére irányuló kötelezettség teljesítéséhez;
 3. közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtásához;
 4. a népegészségügy területét érintő közérdek megvalósításához;
 5. közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, feltéve, hogy az Érintett elfeledtetéshez való jogának gyakorlása következtében valószínűsíthetően lehetetlenné vagy komolyan veszélyeztetetté válna az adatkezelés;
 6. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

3.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek szerint korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Érintettet előzetesen tájékoztatja.

Az Adatkezelő az Érintett korlátozásához való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést.

3.5. Az adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett bármikor kérheti, hogy az Adatkezelő a kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban bocsássa rendelkezésre.

Amennyiben az egyébként technikailag megvalósítható, az Adatkezelő az Érintett kérésére a személyes adatokat közvetlenül egy másik, az Érintett kérelmében megjelölt adatkezelő részére továbbítja. A jelen pont szerinti adathordozhatósághoz való jog nem teremt kötelezettséget arra vonatkozóan, hogy az adatkezelők egymással műszakilag kompatibilis adatkezelő rendszereket vezessenek be vagy tartsanak fenn.

Abban az esetben, amennyiben az Érintett adathordozhatósághoz való joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait, vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult az Érintett kérelmének teljesítését szükséges mértékben megtagadni.

3.6. A tiltakozáshoz való jog

Az Érintettnek jogában áll a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozni a személyes adatainak kezelése ellen.

Abban az esetben, amennyiben az Adatkezelő nem tudja bizonyítani, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintettnek a kérelmében hivatkozott érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak, az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább és azokat köteles törölni. Abban az esetben, amennyiben az Érintett közvetlen üzletszerzés céljából folytatott adatkezelés ellen tiltakozik, ezen célból kezelt személyes adatok a továbbiakban nem kezelhetők.

3.7. Jogorvoslati jog

Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok szerinti jogait megsértették, jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt benyújtani.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Honlap:    http://naih.hu;

Cím:      1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c;

Postacím:  1530 Budapest, Pf.: 5.;

Telefon:   +36-1-391-1400;

Fax:      +36-1-391-1410;

E-mail:    ugyfelszolgalat@naih.hu

Az Érintett jogellenes adatkezelés esetén polgári pert indíthat az Adatkezelő ellen.

A per az Érintett választása szerint a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek). Az Érintettnek továbbá jogában áll a panasznak az Érintett nevében történő benyújtásával, bíróság előtti eljárás lefolytatásával, valamint a kártérítési jogának a nevében történő érvényesítésével egy olyan nonprofit jellegű szervezetet vagy egyesületet megbízni, amelyet a magyar jognak megfelelően hoztak létre, és amelynek alapszabályban rögzített céljai a közérdek szolgálata, valamint az Érintettek jogainak és szabadságának a személyes adatok vonatkozásában biztosított védelme.

Budapest, 2020. február 26.